Privacyverklaring

Leden

Stichting ‘t Struyskommitee is gevestigd aan Duboisdomein 5D, 6229 GT Maastricht.

‘t Struyskommitee is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij hechten groot belang aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 

-      duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

-      onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

-      u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

-      vermelden met wie wij persoonsgegevens delen;

-      passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

-      uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

-       Het conform wettelijke verplichting opslaan van informatie en documenten over het lid, als ook de van belang zijnde informatie en documenten rond de lidmaatschapsrelatie, teneinde een goede uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen partijen.

-       Het verlenen en onderhouden van (toegangs)rechten aan gebruikers van software en gegevensopslag voor de beschikbaar gestelde systemen.

 

Ledenadministratie

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

-      Identificatiegegevens (lid en partner)

-      Contactgegevens

-      Ledenovereenkomstgegevens

 

Waarom mogen wij deze gegevens verwerken?

De gegevens worden verwerkt in het kader vaneen overeenkomst en de wettelijke verplichting.

 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

De ledenovereenkomst na beëindiging lidmaatschap 2 jaar bewaard.

Identificatiegegevens en contactgegevens van oudleden worden met toestemming van de oudleden bewaart om hen uit te uitnodigen voor bijzondere gelegenheden.


Gebruikersbeheer

Het beheer van gebruiksrechten geschiedt in het kader van de gesloten overeenkomst.

 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

-      Identificatiegegevens

-      Gebruikersgegevens

-      Gebruikersrechten

 

Waarom mogen wij deze gegevens verwerken?

De gegevens worden verwerkt in het kader van een overeenkomst.

 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

De gegevens worden bewaard max. 2 jaar nadatum beëindiging toegangsrecht of, indien onderdeel van een incident, gelijk aan de periode noodzakelijk voor het afhandelen van het incident.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden niet gedeeld met anderen.

 

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Wij zorgen voor adequate bescherming van uw persoonsgegevens door technische en organisatorische maatregelen te nemen om ongeautoriseerde en onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik en vernietiging van uw gegevens te voorkomen.

 

Inzage, wijzigen van uw gegevens en recht van bezwaar

U heeft het recht om:

 

-      inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

-      uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen of te laten verwijderen voor zover deze gegevens niet wettelijk bewaard moeten worden;

-      het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken;

-      bezwaar te maken tegen de verwerking;

-      een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

 

Voor vragen en verzoeken kunt u een e-mail sturen naar privacy@preuvenemint.nl. Wij zullen binnen 28 dagen reageren op uw verzoek.

Ga goed voorbereid naar 't Preuvenemint

Plan je bezoek
Ontwikkeld door Hive Collective
trotse hoofdsponsor van 't Preuvenemint