ANBI Beleidsplan

’t Struyskommitee

RSIN-nummer: 008254497

KvK-nummer: 41076981

1. Inleiding

Stichting ‘t Struyskommitee is opgericht in 1982 en is de organisator van het jaarlijkse evenement ’t Preuvenemint.

‘t Preuvenemint brengt al sinds 1982 mensen samen om te genieten voor het goede doel. Dankzij devrijblijvende inzet van velen is het evenement uitgegroeid tot een begrip, een professioneleonderneming die return genereert voor de stad, haar mensen en verschillende organisaties die de steun goed kunnen gebruiken.

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode juni 2023 en verder. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur van ’t Struyskommitee de doelstellingen en de verwachte resultaten van hun gezamenlijke inspanningen in de komende periode.

2. Doelomschrijving en kernwaarden

Sinds 1982 organiseert ‘t Struyskommitee ‘s (onder meer) lands sjiekste culinaire zomerevent. Onze activiteiten die daar conform onze inschrijving in de kamer van koophandel aan ten grondslag liggen bestaan uit:

Het organiseren van evenementen, met name, maar niet uitsluitend, het jaarlijks Preuvenemint te Maastricht, waarbij de opbrengst van die evenementen aangewend wordt ten behoeve van instellingen of verenigingen die werkzaam zijn op sociaal, cultureel of liefdadig gebied.

De liefde voor Maastricht is wat ons daarbij bindt. Goed doen voor onze stad en voor mensen die het kunnen gebruiken, is wat ons drijft.

Onze winst gaat naar zorgvuldig geselecteerde goede doelen. Jaarlijks steunen wij daarbij tenminste één hoofddoel waaraan een aanzienlijk bedrag wordt gedoneerd. Daarnaast doneren wij diverse kleine bedragen aan lokale partijen, zoals verenigingen, die een aanvraag indienen voor steun. Denk daarbij aan nieuwe uniformen of instrumenten voor een harmonie of een voetbaltafel voor een instelling die kinderen opvangt.

Onze donaties zijn natuurlijk belangrijk, maar dat is pas het begin. We kijken verder dan de pure fondsenwerving. ‘t Preuvenemint doet ook ‘goed’ voor de stad en haar omgeving, door haar reputatie te versterken, gasten van heinde en verre te laten kennismaken met wat Maastricht te bieden heeft. En door lokale spelers een kans te bieden om hun talent te tonen.

Kernwaarden

Onze kernwaarden bij de uitvoering van ons beleid zijn voor ons van grote waarde. Deze zijn:

• Iedereen is welkom

• Verzorgd tot in de puntjes

• Kruispunt van smaken en culturen

• Vernieuwen vanuit tradities

Toekomst

In 2023 organiseert ’t Struyskommitee de 40e editie van ’t Preuvenemint en ook in de jaren die daarop volgen zal zij zich weer inspannen om op basis van haar kernwaarden en doelstellingen ’t Preuvenemint te organiseren om geld op de halen voor de diverse goede doelen. Op naar de 50!

3. Financieel

’t Struyskommitee heeft op grond van haar statuten geen winstoogmerk. De geldmiddelen van de stichting bestaan statutair uit:

a. de opbrengsten van de organisatie van activiteiten

b. subsidies van overheid en/of derden

c. erfstellingen, legaten of schenkingen

d. alle andere inkomsten uit andere hoofde

In de praktijk bestaan de inkomsten vrijwel volledig uit de opbrengsten van ’t Preuvenemint en sponsorinkomsten van diverse bedrijven. Andere inkomstenbronnen zijn zeer incidenteel of komen in het geheel niet voor.

Werving van gelden

De opbrengsten van ’t Preuvenemint zijn tweeledig en bestaan voor het grootste deel uit de verkoop van de lappen. Deels betreft dit de verkoop van drank aan onze eigen buffetten en deels betreft dit de afdracht van de deelnemers aan ’t Preuvenemint die een percentage van de verkoop van de lappen afdragen aan ’t Struyskommitee. Daarnaast betalen de deelnemers een bijdrage in de kosten van ’t Struyskommitee voor de organisatie van ’t Preuvenemint.

Beschikken over de gelden

In de dagelijkse praktijk werkt ‘t Struyskommitee als volgt. Alle taken die bij de organisatie van ’t Preuvenemint behoren zijn ondergebracht bij diverse commissies. De commissies zijn de eerste lijn die verantwoordelijk is voor het opstellen van een begroting. Deze begroting wordt besproken en uiteindelijk goedgekeurd door het bestuur, waarna de commissies op basis daarvan aan de slag gaan.

Alle definitieve offertes worden eerst ondertekend door de betreffende commissie en daarna bij wijze van toezicht ter ondertekening en controle voorgelegd aan de voorzitter en secretaris.

De donaties aan goede doelen worden als volgt bepaalt. De uit minimaal drie leden bestaande commissie goede doelen doet na vaststelling van het resultaat over een editie van ’t Preuvenemint op basis van alle aanvragen, voordrachten en eigen onderzoek een voorstel voor de donatie aan de diverse doelen. Dit voorstel wordt door het algemeen bestuur besproken en na goedkeuring door de commissie goede doelen gecommuniceerd en uitgevoerd.

Kostenstructuur

De beheerskosten bedragen gemiddeld zo’n 5% van de totale kosten. ’t Struyskommitee werkt met Yuki; een online cloud administratie om de boekhouding te bewaken en beheren. Tevens wordt gewerkt met een taakstellende begroting, welke door de afzonderlijke commissies en het DB wordt gemonitord. Alle facturen worden ter goedkeuring en ondertekening voorgelegd aan zowel de verantwoordelijke commissie als aan de voorzitter en de secretaris.\

Vermogen

’t Struyskommitee streeft naar een gezonde reserve om een eventueel tegenvallend jaar – bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer – te kunnen opvangen. Er wordt dan ook niet meer vermogen aangehouden dan redelijkerwijs nodig voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de organisatie. Binnen dat kader wordt dan ook conform onze doelstelling bekeken wat er maximaal gedoneerd kan worden.

Bestemming liquidatiesaldo

Mocht ’t Struyskommitee op enig moment ontbonden en geliquideerd worden dan zullen wij een eventueel resteren batig saldo op grond van onze statuten bestemmen voor een doel dat het doel van onze stichting zoveel mogelijk nabijkomt. ’t Struyskommitee zal dit saldo in dat kader dan ook schenken aan nader te bepalen algemeen nut beogende instelling die uitsluitend het algemeen nu beoogt.

Publicatie resultaten

’t Struyskommitee publiceert jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een staat van baten en lasten met toelichting en een overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting.

4. Bestuur

Het algemeen bestuur van ’t Struyskommitee bestaat uit zoveel personen als het algemeen bestuur op enig moment bepaalt met een minimum van vijf personen. Ten tijde van het opmaken van deze versie van het beleidsplan bestaat het bestuur uit 13 leden:

1) Hans Linneman

2) Jordie Nulens

3) Willy Verweij

4) Niels Klinkhamer

5) Philippe Cleuren

6) Rudie Brock

7) Michiel Stollenwerck

8) Thomas Devens

9) Laurens Thissen

10) Romain Hellebrekers

11) Sander Stinne

12) Armand Kerckhoffs

13) Ralf Caenen

Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een dagelijks bestuur dat bestaat uit drie leden. Het dagelijks bestuur bestaat op dit moment uit Niels Klinkhamer (voorzitter), Jordie Nulens (penningmeester) en Thomas Devens (secretaris).

Vergoeding bestuur

De bestuursleden, zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur, ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding. Wel ontvangen zij voor tijdens ’t Preuvenemint een aantal lappen (betaalmiddel van ’t Preuvenemint) gelijk aan maximaal de maximale fiscale vrijwilligersvergoeding.

Besluitvorming

Alle bestuursleden, zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur, hebben een gelijke stem in het bestuur. ‘t Struyskommitee kan vertegenwoordigd worden door het hele bestuur of door de voorzitter tezamen met de secretaris of diens plaatsvervanger.

Huishoudelijk reglement

Laatstelijk in 2023 heeft het algemeen bestuur een nieuw huishoudelijk reglement opgesteld, waarin diverse interne (besluitvormings-) processen nader zijn geregeld.

versie mei 2023

Ontwikkeld door Hive Collective
trotse hoofdsponsor van 't Preuvenemint