Huisregels

Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving van kracht, alsook onderstaande huisregels.

Het is niet toegestaan om zelf eten en/of drinken mee te nemen op het festivalterrein. Het is niet toegestaan glazen, flessen en/of drank van het festivalterrein mee te nemen naar buiten.

Het is verboden voor personen onder de leeftijd van 18 jaar om alcoholhoudende drank te nuttigen op het festivalterrein. Ook het verstrekken van alcohol aan een minderjarige is strafbaar.

In de deelnemende drank- en eetgelegenheden wordt de zogenaamde PreuveneCard als enige wettig betaalmiddel geaccepteerd.

Huisdieren, (brom)fietsen, scooters en auto's worden niet toegelaten op het festivalterrein.

Bezoekers kunnen voorafgaand aan het evenement gefouilleerd worden en tassen kunnen worden doorzocht. Degene die hieraan niet meewerkt kan de toegang worden geweigerd. Ook tijdens het evenement kunnen bezoekers gefouilleerd worden en tassen doorzocht worden op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen.

Deze ongeoorloofde voorwerpen kunnen in voorkomend geval in bewaring worden genomen dan wel worden vernietigd. Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten te beklimmen.

Het is verboden om personen en/of goederen in gevaar te brengen dan wel schade aan personen en/of goederen te veroorzaken.

Het aanbrengen van posters is niet toegestaan op het evenemententerrein en/of om de op het evenemententerrein geplaatste hekwerken. Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving daarvan is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie. Zonder vergunning en/of toestemming van de organisatie is het drijven van handel en het aanbieden van diensten op of in de directe buurt van het festivalterrein verboden.

Het is verboden om clubkleding alsmede andere kleding en uitingen te dragen die als provocerend ervaren kunnen worden.

Tijdens het evenement kunnen film-, video- en/of geluidsopnames gemaakt worden. Bezoekers geven door betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en foto beelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Meer informatie is te vinden in de privacy verklaring op de website www.preuvenemint.nl.

Het festivalterrein wordt na 02.00 uur afgesloten. Het is verboden zich na dat tijdstip, zonder toestemming van de organisatie, nog op het evenemententerrein te bevinden.

Een ieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden. Volg altijd de instructies van organisatie, beveiliging, politie en ander bevoegd gezag op.

Bij het niet naleven van de festival-/huisregels of niet opvolgen van aanwijzingen van daartoe bevoegden kan men, zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd dan wel, indien nodig, worden overgedragen aan de daartoe bevoegde autoriteiten.

In geval van twijfel over bovenstaande is de beslissing van de festivalorganisatie doorslaggevend. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.